ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KOSZALINIE
    Szkoła Sukcesu

 

Szkoła nasza zakwalifikowała się do udziału w Projekcie „Szkoła sukcesu – ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT”. Projekt realizowany jest od 01.12.2009 do 31.07.2014 na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej (nr UDA-POKL.03.03.04-00-073/09-00 z dnia 12.02.2010) w ramach poddziałania 3.3.4. „Modernizacja treści i metod kształcenia” – projekty konkursowe priorytetu III. „Wysoka jakość systemu oświaty”.

Projekt adresowany jest do uczniów klas I z liceum oraz klas II technikum z czterech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej, zatem ani uczniowie, ani pracownicy szkoły nie będą ponosić żadnych kosztów w/w przedsięwzięć. Wszystkie one będą finansowane z przyznanych nam funduszy unijnych (np. podręczniki, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia w szkole, nagrody, obozy naukowe, itp.).

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie zintegrowanego, ponadregionalnego programu nauczania w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT w dwóch wersjach językowych: angielskiej i niemieckiej (szkoła nasza jest w grupie języka niemieckiego).

W skład opracowanego programu wejdą trzy kompatybilne i komplementarne ze sobą autorskie programy nauczania przedsiębiorczości, języków obcych oraz ICT przy wykorzystaniu platformy e-learningowej.

W ramach projektu powstaną dwie edycje Szkolnych Kół Naukowych, w trakcie których odbywać się będą zajęcia z przedsiębiorczości, języka niemieckiego przy wykorzystaniu ICT.

Do realizacji programu SKN zostanie wykorzystana internetowa platforma e-learningowa. Połączenie tradycyjnych metod nauki z nowoczesnym kształceniem na odległość będzie efektywnym i atrakcyjnym sposobem uczenia się i optymalnym instrumentem do realizacji celu projektu i potrzeb grupy docelowej. Na platformie internetowej powstaną e-lekcje i zadania skierowane do uczniów, informacje dla nauczycieli oraz pomocnicze materiały dydaktyczne. Wbudowane narzędzia pozwolą na indywidualny dobór tempa nauki oraz realizację treści zgodnie z progresją programową.

W ciągu 3 lat każdy uczeń zakwalifikowany do Projektu weźmie udział łącznie w:

  • 300 godzinach lekcyjnych zajęć z języka niemieckiego;

  • 28 miesięcznych modułach indywidualnych autorskich zajęć z przedsiębiorczości prowadzonych e-learningowo i podczas spotkań z nauczycielem;

  • kilkudziesięciu regularnych spotkań się za pośrednictwem platformy e-learningowej
    z pracownikiem naukowym UG;
     

Wszyscy uczniowie będą włączeni w ponadregionalny proces tworzenia i wzajemnej oceny przygotowywanych przez siebie projektów, których końcowym rezultatem będą ponadregionalne produkty 3 letniej pracy SKN – informator turysty oraz informator inwestora. Będą one miały 3 wersje językowe – polską, angielską i niemiecką.

W ramach projektu zaplanowano również organizację corocznych wakacyjnych obozów naukowych w Gdańsku: w lipcu 2011 r., lipcu i sierpniu 2012 r. oraz lipcu i sierpniu 2013 r.

 Pobierz prezentację projektu