ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KOSZALINIE
    Seminarium "Droga do europejskiego partnerstwa"

 

Seminarium polsko-niemieckiego "Droga do europejskiego partnerstwa" zorganizowane zostało w dniach 3-6 czerwca 2009 r przez Zespól Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Honorowy patronat nad przebiegiem seminarium przyjął Profesor Władysław Bartoszewski.

Seminarium przebiegało zgodnie z ustalonym programem, z niewielkimi zmianami wynikającymi z przyczyn niezależnych od organizatorów.

Dnia 3 czerwca 2009 r. przybyli goście z Niemiec. Zostali zakwaterowani w hotelu „Gromada” przy ul. Zwycięstwa oraz w Bursie Międzyszkolnej przy ul. Jana Pawła II. Kilka osób zamieszkało u swoich polskich przyjaciół, nauczycieli ze szkoły. Około godz. 20.00, podczas kolacji w hotelu odbyło się spotkanie z dyrekcją szkoły i uzgodniono zmiany w programie seminarium.

W dniu 4 czerwca 2009 r. po śniadaniu ok. godz. 9:15 wszyscy goście autokarem zostali przewiezieni do Publicznej Biblioteki Pedagogicznej. Tu zostali powitani przez dyrektora Biblioteki Andrzeja Ziemińskiego, organizatorów i delegację młodzieży. Po pobraniu materiałów konferencyjnych uczestnicy udali się do sali widowiskowej.

Wszystkich uczestników (łącznie 120 osób) uroczyście powitali prowadzący seminarium: Renata Zmysłowska – inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Dariusz Piekarz – nauczyciel informatyki w Zespole Szkół nr 1 Koszalinie.
Prowadzący podkreślili zbieżność terminu seminarium z rocznicami upamiętniającymi ważność wydarzeń historycznych dla obu krajów i ich znaczenia dla Europy. Następnie odczytali życzenia i listy od osób, które z różnych przyczyn nie mogły przybyć na seminarium.

List od Konsula Generalnego Niemiec z Gdańska Joachima Bleickera odczytała osobiście Pani Friedrun Keltsch-Raczka – przedstawiciel Konsulatu.

 

Uroczystego otwarcia seminarium dokonał Prezydent Koszalina – Mirosław Mikietyński. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie dobrosąsiedzkich stosunków z zachodnim partnerem, w kontekście wzajemnego zrozumienia, zaufania i współpracy. Uznał współpracę szkół jako ważną inwestycję na przyszłość i życzył, aby prowadzone dyskusje stały się inspiracją do powstawania dalszych różnorodnych projektów sprzyjających edukacji.

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta – Hanna Razmus zaprezentowała Koszalin w aspekcie współpracy z krajami UE. Podkreśliła rolę partnera niemieckiego, określiła strategie rozwoju miasta i jego możliwości. Przedstawiona prezentacja wzbudziła wśród uczestników duże zainteresowanie.

Następnie głos zabrała Jadwiga Topolan – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Koszalinie. W swoim wystąpieniu „Współpraca polsko-niemiecka w kształceniu zawodowym” przedstawiła historię współpracy szkoły oraz koszalińskich placówek kształcenia, które uczestniczą w różnych formach procesu europartnerstwa edukacyjnego - od przedszkoli po uczelnie wyższe.

Zaakcentowała szczególne znaczenie długotrwałej i różnorodnej współpracy szkoły z Federalnym Instytutem Kształcenia Zawodowego w Berlinie oraz z OSZ Burowirtschaft und Verwaltung w Berlinie w zakresie  kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

 

Kolejnym referentem był Peter Bagatsch – dyrektor w/w szkoły w Berlinie, który w szerokim zakresie przedstawił system edukacji w Niemczech oraz znaczenie kształcenia zawodowego dla potrzeb europejskiego rynku pracy. Mocno zaakcentował rolę OSZ w umiędzynarodowieniu kształcenia zawodowego. W swoim przemówieniu podkreślił, że łączą nas wspólne cele, wspólny system wartości  i deklarował dalsze pogłębianie współpracy.

Pan Bagatsch w swoim wystąpieniu zaznaczył, że wypowiada się również w imieniu nieobecnego na seminarium Pana Reinharda Schnadwinkla - kuratora ds. szkolnictwa zawodowego w Administracji Senatu ds. Kształcenia i Badań Naukowych w Berlinie.

Następnie referat wygłosił Gerhard Schnepel - przedstawiciel Zespołu ProPolska z OSZ w Berlinie-Steglitz. Tematem referatu były „Projekty partnerskie z Polską - doświadczenia w kontaktach z instytucjami polskimi i szkołami zawodowymi”. Było to barwne i poglądowe wystąpienie, dotyczące możliwości zdobywania umiejętności praktycznych i językowych przez młodzież oraz powiązania ze światem biznesu. Przedstawione różnorodne doświadczenia w kształceniu zawodowym, dały uczestnikom obraz budowania internacjonalnych postaw młodzieży, odkrywania rynków pracy i potrzeb przyszłych pracodawców.

W swoim wystąpieniu Pan Schnepel nawiązał do bezpośrednich, wieloletnich kontaktów z nauczycielami Zespołu Szkół nr1 w Koszalinie oraz ich zaangażowania w tworzeniu wspólnych projektów. W dowód uznania wręczył w imieniu swojej szkoły obraz Buddy Bear Berlin Show.

Profesor nadzw. dr hab. Michał Jasiulewicz, dyrektor ds. badań naukowych Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej przedstawił  współpracę zagraniczną Politechniki w zakresie kształcenia zawodowego oraz wkład uczelni w tworzenie pomostu współpracy naukowej z uczelniami z Niemiec. Wspólne badania naukowe, innowacje i projekty międzyuczelniane były przedmiotem prezentacji. Zasługuje tu na podkreślenie fakt, że wielu wykładowców niemieckich pracuje na Politechnice Koszalińskiej a wśród młodzieży niemieckiej wzrasta zainteresowanie koszalińską uczelnią.

Po wygłoszonych referatach wszystkich zaproszono na przerwę i poczęstunek przy kawie.

W trakcie przerwy uczestnicy mieli okazję obejrzeć w holu Biblioteki wystawę okolicznościową upamiętniającą  wydarzenia 4 czerwca 1989 r i udział w tych wydarzeniach Koszalinian.

Po przerwie wygłoszony został przez dr Mariusza Kołacińskiego z Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej wykład na temat: „Tożsamości kulturowe - stare dziedzictwo i nowa jakość  w edukacji młodego pokolenia”.
 

Referujący odniósł się do roli szkół w rozwijaniu świadomości kulturowej i międzykulturowych kompetencji, które są istotne dla kształtowania właściwego widzenia własnej kultury, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi ludźmi i rozumienia innych. Odniósł się także do duchowej i kulturowej spuścizny Europy, która jest dla wszystkich a zwłaszcza dla młodego pokolenia przesłaniem i zobowiązaniem. Podkreślił znaczenie takich wartości jak demokracja, solidarność, wzajemne zaufanie, szacunek, tolerancja - wartości, które jak określił, umożliwiają współistnienie ludzi nie postrzegających różnorodności jako zagrożenia lecz jako wzbogacanie kultur. Referat był bardzo refleksyjny i wzbudził duże zainteresowanie wśród zebranych.

Kolejny punktem były wystąpienia gości z Niemiec – „Kontakty międzyludzkie drogą do europejskiego partnerstwa”. Wystąpił Pan Gernot Ribka - wiceprezes Deutsch-Polnische Gesellschaft Berlin e.V. Podziękował za zaproszenie i przedstawił jak wygląda współpraca Towarzystwa oraz jakie jest jej znaczenie w kształtowaniu i rozwoju stosunków polsko-niemieckich.

Głos zabrali także: Pan Edmund Koehn, Pani Halina Muller, Pani Angelika Horn - przedstawiciele placówek szkolnictwa zawodowego z Berlina.

Wystąpienia były bardzo refleksyjne, odnosiły się do więzi międzyludzkich i znaczenia „żywej wymiany” między naszymi szkołami, nauczycielami, uczniami. Bezpośrednie kontakty i przyjaźnie, które się bardzo utrwaliły, stanowią ważny element w realizacji wspólnych idei i wartości ogólnoeuropejskich.

Po wystąpieniach gości głos zabrały dyrektor Jadwiga Topolan i Wanda Rybarczyk - przedstawiciel Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Skierowały one słowa uznania do osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju współpracy między szkołami. Podkreśliły bogactwo obopólnych doświadczeń. Pogłębiona wiedza o kraju partnerskim, postępy w zakresie kompetencji językowych, pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki nauczania - to tylko niektóre pozytywne efekty współpracy.

Osobom, które tworzyły fundamenty tej współpracy na przestrzeni lat wręczono uroczyście okolicznościowe medale.

Następnie ogłoszono przerwę na obiad. Wszyscy uczestnicy udali się na posiłek przygotowany w sali bankietowej Biblioteki.

Podczas posiłku gościom towarzyszyły liczne rozmowy, dyskusje i wspomnienia.

Po obiedzie zgodnie z założeniami, młodzież polska i niemiecka udała się do budynku szkoły, gdzie odbyły się warsztaty integracyjne „Tworzymy ogród współpracy”.

Warsztaty prowadziła pani Monika Frank – pedagog szkolny. W czasie warsztatów uczniowie wykonywali wspólne prace plastyczne, i aranżacje z kwiatów, które wyrażały spojrzenie młodych ludzi na problem budowania partnerstwa.

 

Pozostała grupa uczestników, przedstawicieli szkolnictwa i rynku pracy brała udział w dyskusji na temat „Integracja systemu kształcenia i rynku pracy w krajach UE”. Prowadzącymi byli mgr Elżbieta Waliszewska i  dr Rafał Rosinski.

W czasie dyskusji poruszano tematy takie jak: sytuacja młodych ludzi na rynku pracy w Polsce i w Niemczech, zmiany ilościowe i jakościowe wymagań rynku pracy oraz rankingi kompetencji wymaganych przez pracodawców wobec absolwentów szkół zawodowych. Próbowano określić model człowieka XXI wieku pracującego twórczo i produktywnie, a także możliwości pozyskiwania nowych kwalifikacji przez uczniów i nauczycieli.

Ustalono, że zebrany materiał z dyskusji zostanie opracowany i omówiony na kolejnych spotkaniach nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach biorących udział w seminarium.

Całość seminarium w dniu 4 czerwca obsługiwana była przez tłumaczy symultanicznych.

Następnie wszyscy udali się do auli Zespołu Szkół nr 1, gdzie obejrzeli przygotowaną wystawę zdjęć „Nasza droga do Europy”.

Uczestnicy mieli także okazję zapoznać się z bazą  i rozwiązaniami organizacyjnymi szkoły. Przy kawie i słodkim poczęstunku goście dyskutowali i dzielili się swoimi wrażeniami.

Około godz. 17.00 wszyscy uczestnicy autokarem udali się  na zwiedzanie Koszalina i okolic. Wieczorem w Wojskowym Ośrodku Wypoczynkowym w Unieściu przygotowano ognisko.

Wspólna zabawa, pieczenie kiełbasek, piosenki w wykonaniu młodzieży polskiej i niemieckiej były po intensywnym dniu relaksem dla wszystkich uczestników.

Dnia 5 czerwca 2009 r  odbyła się wycieczka autokarowa do Gdańska. Goście z Niemiec, Kaliningradu, uczestnicy z Polski i młodzież zwiedzali Gdańsk. Ogromny zachwyt wzbudziła architektura Starego Miasta. Przewodniczka, pani Marzena Ciechanowicz, bardzo ciekawie opowiedziała o historii Gdańska i roli gdańszczan w budowaniu nowej historii.

Wizyta pod bramą Stoczni Gdańskiej, zwiedzanie wystaw „Odyseja ku Demokracji” i „Drogi do wolności”, wizyta w „Centrum solidarności”, zwiedzanie Westerplatte -  to wzbudziło dużo refleksji i było znakomitą lekcją historii nie tylko dla młodzieży.

Uczestnicy wycieczki zmęczeni, ale pełni wrażeń, wrócili w późnych godzinach do Koszalina.

Dnia 6 czerwca 2009 r. po śniadaniu, goście spotkali się z nauczycielami w szkole. W sali audiowizualnej  uczestnicy mieli okazję do poznania metod pracy polskich nauczycieli.

Zaprezentowano aktywizujące metody nauczania języków obcych, matematyki, chemii i przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

W tym czasie młodzież polska i niemiecka odbyła wycieczkę na Górę Chełmską na wieżę widokową.

Seminarium podsumowała dyrektor Jadwiga Topolan.

Uznała, że założone cele seminarium zostały zrealizowane. Uczestnicy mieli okazję poszerzenia wiedzy historycznej, poznania naszego kraju i miasta, możliwości realizacji kształcenia i organizacji praktyk zawodowych i poszukiwania nowej jakości w edukacji. Współpraca z naszymi partnerami wymusza coraz wyższą jakość naszej pracy, rodzi nowe pomysły.

Partnerzy niemieccy zadeklarowali udział w przygotowaniu wspólnego projektu oraz w organizacji międzynarodowych staży dla nauczycieli i wymian młodzieży.

Goście z Kaliningradu wykazali także pełną gotowość do podjęcia współpracy ze stroną niemiecką i polską.

Na zakończenie dyrektor podkreśliła, że w realizacji i współpracy jest coś, co jest niewymierne: entuzjazm, wzajemne poznanie się, nabranie zaufania, dzielenie się doświadczeniami i zrozumienie potrzeb europejskiej oświaty. Podziękowała też uczestnikom za to, ze włączyli się do realizacji seminarium.