ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KOSZALINIE
    Najlepszy w zawodzie

 

Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w okresie od stycznia 2014 r. do września 2015 roku realizował projekt „Najlepszy w zawodzie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Celem głównym projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkól i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia

Szkoła w ramach projektu realizowała następujące zadania:

  • Staże zawodowe dla uczniów technikum hotelarskiego i technikum handlowego,

  • Warsztaty zawodoznawcze u pracodawców w obiektach handlowych i hotelarskich

  • Dodatkowe zajęcia  przygotowujące do staży,

  • Dodatkowe zajęcia z języków obcych – zawodowych dla technikum hotelarskiego,

  • Doradztwo zawodowe.

Prezentacja projektu